Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Service & Kitchen
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
1.Administratorem danych osobowych jest firma Service & Kitchen z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkrytej wpisane do rejestru działalności gospodarczych NIP:52289204, REGON:369250550.
2.Service & Kitchen przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
● Wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a firmą Service & Kitchen, w tym w szczególności w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z usług wykonywanych przez firmę Service & Kitchen.
● Przesłania informacji marketingowej zawierającej ofertę usługi firmy Service & Kitchen.
● Monitorowania poziomu zadowolenia Pani/Pana z naszych usług.
● Wystawienia faktury.
● Dochodzenia i obrony roszczeń.
3. Firma Service & Kitchen przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
● W przypadku zawarcia umowy/ wysłania zapytania z prośbą o ofertę – podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zawarta przez Panią/Pana umowa, lub nadesłane zapytanie.
● Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu realizacji usługi jak i monitorowania zadowolenia z naszych usług przez Panią/Pana jest akceptacja oferty lub podpisanie umowy.
● Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu dochodzenia i obrony roszczeń jest zawarta umowa.
● Podstawą prawną do wysyłania ofert marketingowych jest wyrażenie zgody.
● Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury w związku z zawieraną umową lub wykonanym zleceniem jest obowiązek podatkowy ciążący na firmie Service & Kitchen.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym (obowiązek wystawienia faktury ), jak i umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie Service & Kitchen zawarcie umowy/ wysłanie oferty / realizacji zlecenia i wystawienia faktur.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania zawartej umowy, ważności oferty lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później. W przypadku wysyłania informacji marketingowych- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na wysyłanie wiadomości.
6. Firma Service & Kitchen może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
● kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Service & Kitchen usługi prawne,
● podmiotom świadczącym na rzecz Service & Kitchen usługi księgowe.
● podmiotom świadczącym na rzecz Service & Kitchen usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
● operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Service & Kitchen
● podmiotom, z którymi firma Service & Kitchen zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym także pracownikom.
7. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chciałby Pan / Pani dokonać zmian, usunąć dane osobowe, prosimy o kontakt drogą mailową na adres info@serviceandkitchen.pl.